Almenü
Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet
Főmenü

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium bemutatása

01A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, mely nemcsak a kerület, de Budapest egyetlen tisztán nemzetiségi profilú gimnáziuma, 1990 óta lát el középszintű nevelési-oktatási feladatokat. Öt évfolyamos nemzetiségi két tanítási nyelvű gimnáziumként működik, 300 körüli diáklétszámal. Országos szinten is számon tartott, magas színvonalú oktatási intézmény.

Iskolánk neve (Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium) egyben tükrözi is programunkat és célkitűzéseinket. Intézményünk a magyarországi német kisebbség középfokú oktatásával és nevelésével kapcsolatos feladatokat látja el, egyik alapfeladata és vállalása a nevelés terén (az általános pedagógiai feladatok mellett) a német nemzetiség hagyományainak megismertetése, megtartása és továbbadása, a nemzetiségi identitástudat felébresztése, ébrentartása. 

Együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal, szervezetekkel, a Pesterzsébeti Német Önkormányzattal

Intézményünk programjában és éves munkatervében kiemelt feladatnak tekintjük a német nemzetiség kulturális és társadalmi életében való aktív részvételt. 2015. szeptember 1. óta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (LdU) az intézmény fenntartója. A Fővárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal – mint az intézmény vonatkozásában korábban jogilag illetékes nemzetiségi képviselettel – szoros munkakapcsolatunk alakult ki. Több országos, fővárosi szintű, főként kulturális és oktatási jellegű eseményt iskolánkban együtt szervezünk meg, illetve tanulóink rendszeres résztvevői az általuk szervezett programoknak. Iskolánk minden évben helyszínt biztosít a Nemzetiségi Iskolák Tanévnyitójával összevont Budapesti Németek Európa Napjának, valamint az Országos Német Nyelvű Színjátszófesztiválnak illetve Szavalóversenynek.

Több, kerületi és települési német kisebbségi önkormányzattal is élő a kapcsolatunk. Ezek között kiemelt szerepet játszik a Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet. Tanulóink és zsűritagként tanáraink is rendszeresen részt vesznek a kerületi német nyelvű szavalóversenyeken.

02

Meghívásra énekkarunk, tánccsoportunk a Szüreti Fesztiválon fellépőként járul hozzá a műsorhoz, vagy Közösségi Szolgálat keretében diáksegítőként tevékenykednek.

03

2013-ban csatlakoztunk a kerületi Márton-napi felvonuláshoz, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, legyen szó diáknapról, karácsonyi műsorról, svábbálról, jubileumi ünnepségről.

A Pesterzsébeti Német Önkormányzat személyes jelenlétével és anyagi hozzájárulásával is támogatja iskolánk hagyományőrző programjainak létrejöttét, így pl. a Liptódon, Újhartyánban, Hartán megszervezésre kerülő népismeret táborunkat, vagy a  hartai tantestületi továbbképzésünk megvalósulását.

04

05

 

A kerületi Német Önkormányzat szervezésében egy-egy tanárunk minden évben lehetőséget kap, hogy a bécsi karácsonyi vásárra látogasson.

Iskolánk igazgatója, Tápai Ildikó, tagja a kerületi Hagyományőrző Egyesületnek: a programokon tovább erősítjük közös ügyért folytatott együttműködésünket.

2015-ben iskolánk kollégiumvezetője és drámapedagóusa, Örkényi Fanni Mária kapta a „Pesterzsébet Német Kultúrájáért”-Díjat, aki színjátszó csoporttal, szavalókkal, fellépőkkel, konferálással rendszeresen hozzájárul a kerületi rendezvények színvonalas lebonyolításához.

06

Szoros a kapcsolatunk a kerületi József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolával is. Tanulóik közönségként rendszeresen részt vesznek az Országos Német Nyelvű Színjátszó Fesztiválon, mely hagyományosan iskolánkban kerül megrendezésre, illetve más nemzetiségi programokon is, pl. adventi koszorúkötés. Gimnáziumunk tanulói meghívásra fellépői az Általános Iskola nemzetiségi rendezvényeinek: tánccsoportként, énekkarként, vagy diáksegítőként, német korrepetálást vállalva, Közösségi Szolgálat keretében.

07

 

Diákjaink közül többen is tagjai lakóhelyük nemzetiségi kulturális csoportjának. Ezen tevékenységüket elismerjük, támogatjuk. Osztályaink kulturális csoportjai rendszeres, szervezett „vidéki” fellépései jelentős mértékben hozzájárulnak a helyi önkormányzatokkal való kapcsolataink ápolásához.

Iskolánk tanulói közül többen tagjai a GJU-nak (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher), így lehetőségük nyílik a politikai-társadalmi élet megismerésére, aktív részvételre a nemzetiségi ifjúsági szervezet munkájában.

Hagyományőrzés az iskola mindennapjaiban, ünnepein, rendezvényein

Tanulóink részére folyamatos, alapos, minden részletre kiterjedő nemzetiségi tartalmakat közvetítünk, tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt.

A nemzetiségi nevelés-oktatás választható oktatási formái közül intézményünkben kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. Ennek köszönhetően diákjaink sok tantárgyat kizárólag német nyelven tanulnak, így pl. a történelmet, a földrajzot, a német irodalmat, a médiát, az etikát, a filozófiát, az informatikát, a matematikát, a fizikát, részben a testnevelést és az éneket. Teljesen természetes számukra, hogy jegyzeteikben, órai feleleteikben stb. a német nyelvet használják, tanulmányaik végére (legtöbbjük) magas, irodalmi szinten. A német irodalom órákon a legnevesebb német illetve magyarországi német szerzők műveit a nemzetiség nyelvén dolgozzák fel. 

Diákjaink nemzetiségi oktatását / nevelését – „népismeret” tantárgyként – órarendbe építve is garantáljuk, melyet 9-12.évfolyamon minden tanuló heti egy órában tanul. Ennek színvonalát és az ez iránti érdeklődést tükrözi, hogy minden évben sok diák választja a népismeretet (választható) érettségi tárgynak és készíti el ezzel kapcsolatos projektjét, mely általában valamilyen hagyomány, szokás egyéni kutatómunkára épülő, részletes, színes feldolgozásából (képekkel, interjúkkal stb.), majd az eredmények plénum előtti prezentációjából áll.

 

Ízelítő projektjeinkből

08

A „tánc és dráma”-órákon minden osztály német néptáncokat sajátít el, ezek magas szintű koreográfiája, diákjaink „fellépéshez szokott”-mentalitása lehetővé teszi, hogy az évenkénti svábbálon, illetve különböző országos, regionális vagy kerületi rendezvényeken színvonalas műsorral szórakoztassák a közönséget, képviseljék iskolánkat és a magyarországi német nemzetiséget. Felméréseink szerint diákjaink körében iskolánk egyik legnépszerűbb rendezvénye a svábbál.

Fellépés a Vecsési Káposztafeszten

 09

 

Az énekórák révén minden tanuló úgy hagyja el iskolánkat, hogy számtalan német nyelvű népdalt ismer (és ahogy régi diákjaink bizonyítják, még sok év múlva is tud). Ez a tanulási folyamat már a hagyományőrző gólyatáborban elkezdődik, melyre rendszerint Tarjánban kerül sor, ahol az énekeken és tánctanuláson kívül más nemzetiségi programok is várják az ifjú gólyákat.

Az intézmény tanórán kívüli programjai nagyrészt szintén a nemzetiségi kultúra közvetítésén alapulnak,

A tanórai keretekben és azon kívül rendszeresek iskolánkban a következő programok: kézműves, népzenei és néptánc foglalkozások, nemzetiségi témájú filmek, színházi előadások, nemzetiségek történelmével, hagyományaival, képző- és iparművészetével kapcsolatos kiállítások megtekintése, író-olvasó-találkozók nemzetiségi alkotókkal, találkozók nemzetiségi közéleti személyiségekkel, részvétel nemzetiségi művészeti-kulturális programokon.

Iskolánkban nemzetiségi énekkar, illetve német nyelvű színjátszó-csoport („Kulturelle Offensive”) működik, fellépéseikkel őrzik, és széles körben népszerűsítik a nemzetiségi kultúrát és annak értékeit.

 

Énekkarunk a parlamentben

10

 

A Kulturális Offenzíva (iskolánk színjátszó csoportja) a színpadon

 11

 

Évenkénti hagyományőrző programok iskolánkban

Számtalan évenkénti hagyományőrző program van iskolánkban és kollégiumunkban, a teljesség igénye nélkül ízelítőül: 

Svábbál (szülők-nagyszülők bevonásával, sütemények sváb receptek alapján)

12

 

Nemzetiségi karácsony

(eredeti sváb gyűjtésből származó karácsonyi szokások színpadi feldolgozása)

13

 

Kreatív / interaktív népismeret-tábor

 2014 óta bevett hagyomány és népszerű program iskolánkban a népismeret tábor, melyet minden évben autentikus környezetben, gazdag hagyományőrző programokkal színesítve szervezünk. 2014-ben Liptódon (Litowr), 2015-ben Újhartyánban (Hartian), 2016-ban pedig Harta volt az úti cél.

14

 

Adventi koszorúkötés

15

Diáknap (sváb ételek készítése, sváb játékok, vetélkedők stb.)

16

Márton-nap (lampionos felvonulás, sütés-főzés)

17

 

Német nyelvű író-olvasó-találkozó (kortárs nemzetiségi írók meghívása)

18

 

Országos (német nyelvű) szavalóverseny

19

Országos (német nyelvű) színjátszófesztivál

20 

Népszerű hagyományőrző rendezvényünk volt továbbá:

„Sváb divatbemutató” (népviseletek „modernizálva” mai fiatalokra)

21

 

Kollégiumi padok festése autentikus hartai mintával

 22

Kapcsolat az anyaországgal

Intézményünk pedagógiai programjának fontos részét képezi az anyaországi kapcsolatok ápolása. Ennek egyik nagy nevelési értékkel bíró módja a diákcsere, melynek köszönhetően a tanulók nem csak nyelvi és szociális területen, de nemzetiségi identitástudatukat illetően is sokat fejlődnek. Jelenleg négy németországi testvériskolával van rendszeres cserekapcsolatunk (Frankfurt am Main, Rotenburg an der Wümme, Saarlouis, Darmstadt).

A nemzetiségi törvényben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell az anyaország történelmének, irodalmának, földrajzának, kulturális értékeinek és hagyományaiknak elsajátítását. Az állam támogatja a nemzetiség anyaországából érkező oktatók magyarországi vendégtanári alkalmazását, amelynek keretében intézményünkben németországi vendégtanár dolgozik.

További anyaországi kapcsolatot jelent a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) segítő támogatása, amely anyanyelv- és irodalmi, szaktárgyi, továbbképzési területen is jelentős.

Intézményünk tagja a PASCH (Schulen: Partner der Zukunft) hálózatnak, amelynek célja a német nyelv és kultúra iránti kötődés erősítése.

 

Tápai Ildikó
igazgató